TECHNOLOGICKÝ PREDPIS
REALIZÁCIE HYDROIZOLÁCIE
 

STRIECH, TERÁS, STREŠNÝCH ZÁHRAD, PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, RADONU A TLAKOVEJ VODE 

IZODOM spol. s r.o., ul. Žabinská 40, 911 05 Trenčín

E-mail: izodom@izodom.sk

www.izodom.sk

Tel.: 032/640 16 42, Fax.: 032/640 16 41

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1, Skladby izolačných súvrství

1.1. Nepochôdzne strechy

1.1.1. Betónový podklad

1.1.2. Drevenný podklad

1.1.3. Kovový podklad

1.2. Pochôdzne strechy

1.3. Vegetačné strechy

1.4. Izolácia proti zemnej vlhkosti a radónu

1.5. Izolácia mostov

2, Materiály

2.1.Popis a kvalitatívne parametre materiálov

2.2.Skladovanie materiálov

3, Pracovné podmienky

3.1.Úprava podkladu

3.2.Klimatické podmienky

4, Pracovné pomôcky a náradie

5, Pracovné postupy

5.1.Realizácia

5.1.1.Penetračno adhézny náter

5.1.2.Tepelná izolácia

5.1.3.NAIP

5.2.Realizácia detailov

6, Kontrola kvality

7, Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

8, Preberanie prác

9, Súvisiace normy, predpisy a podklady

 

 
 

 

1, Skladby izolačných súvrství

Vychádza z našich a viacročných skúseností z aplikácii fy INDEX.

Metodika izolácii a krytín závisí na celej rade rôznych faktorov, pričom nie je cieľom tohto predpisu realizovať ich podrobný a úplný rozbor.

Legenda k rezom:

1, Penetračný náter – INDEVER, na betónové a kovové plochy INDEVER MOTORWAY

2, Tepelná izolácia – spádový polybetón alebo penobetón, polystyrén, nobasil,  rockwool....

3, Lep na tepelnú izoláciu

4, Prvá vrstva PROTEADUO ELASTOCENE, PROTEADUO ROLBASSE

5, Zosilnenie kútov a prestupov cez strechu, ELASTOCENE o šírke 250 mm

6, Vrchná vrstva MINERAL PROTEADUO ELASTOCENE, MINERAL ARGO, MINERAL TRIARM DESIGN

7, Prekrytie kútov a prestupov, väčšinou z materiálu ako vrchná vrstva

8, Mikroventilačná a separačná vrstva - PERFOBASE

10, Lemovacia lišta, materiál a tvar podľa konkrétneho prípadu, vyplnená silikónom.  

15, Drenážna vrstva – PROTEFON, PROTEFON TEX

16, Filtračná vrstva

17, Zemina

 

1.1. Nepochôdzne strechy

  Nepochôdznou strechou je označovaná strecha, ktorá nie určená k bežnej prevádzke, ale iba umožňuje prístup pre kontrolu stavu strechy, prípadne odstránenie závad.

  Povrchy nepochôdznych striech obsahujú hydroizolačnú krytinu s ochrannou vrstvou. Ochranná vrstva doplňuje strešnú krytinu, robí ju odolnejšiu proti poveternostným vplyvom, obmedzuje možnosť vzniku poruchy, zpomaľuje proces stárnutia, prispieva k zníženiu tepelných ziskov v letnom období a podobne. Ochranná vrstva musí byť zvolená tak, aby trvale slúžila k svojmu účelu.

Túto problematiku riešía asfaltové modifikované pásy, ktoré sú z hornej strany upravené minerálnym posypom z bridlice. Posyp je dostatočne hutný, o hrúbke cca 1,5 mm, neodpadáva a vplyvom poveternostných podmienok nemení svoj vzhľad. Zvyšuje odolnosť proti UV žiareniu, nenarušuje hydroizolačnú funkciu a je vhodnou ochranou pre asfaltové povlakové krytiny.

  Na druh tepelnej izolácie sú kladené požiadavky iba z hľadiska požadovaného tepelného odporu. Je však nutné, aby tepelnoizolačné materiály na seba navzájom naväzovali a boli dostatočne pripevnené k podkladu.

  Pre obmedzenie prestupu vodných pár sa horný povrch nosnej časti strešného plášťa doplňuje parotesnou zábranou, ktorá sa celoplošne natavuje na napenetrovaný povrch.

 

1.1.1. Betónový podklad

Ako podkladná vrstva pri dvojvrstvom systéme sa natavuje PROTEADUO ELASTOCENE alebo kotví PROTEADUO ROLLBASE.

Ako vrchná vrstva sa natavuje MINERAL PROTEADUO ELASTOCENE, MINERAL TRIARM DESIGN alebo MINERAL  ARGO

 

                      

A.Plné debnenie–pásová hydroizolácia, ako podkladná vrstva sa mechanicky kotví ROLLBASE Ako  vrchná vrstva sa  natavuje  MINERAL ELASTOCENE  alebo MINERAL TRIARM DESIGN

B. Plné debnenie – asfaltový šindel, ako podkladná a poistná vrstva sa mechanicky kotví fólia.

Ako  vrchná vrstva sa  mechanicky kotví asafltový šindel, ktorý môže mať rôzny tvar a povrch ( bridlica, meď).

 

C.1. Laťovanie–asfaltová vlnitá krytina. Kotví sa mechanicky cca 12  klincov na 1 m2. Krytina má väčšinou rozmery 2 x 0,8 m,    a je v rôznych farebných škálach. Klince a doplnky ( hrebeňové prvky, ukončovacie prvky) sú dodávané vo farbách krytiny.

C.2. Laťovanie– tvrdá krytina ( Bramac, Tondach, ….) podľa systému výrobcu.

 

1.1.3. Kovový podklad

Kovová strecha je strecha, ktorá využíva oceľového konštrukčného systému objektu. Jej nosnú časť tvoria trapézové plechy všetkých profilov a rozmerov.

  V porovnaní s inými typmi striech ide o veľmi ľahkú, za sucha montovanú konštrukciu, ktorá umožňuje rýchlejší postup prác aj v nepriaznivom období.. Nevýhodou je však fakt, že vzhľadom k malej kontaktnej ploche plášťa s povrchom plechu je nutné sa dôkladne zaoberať účinkami sania vetra a odborne navrhnúť odpovedajúce pripevnenie ( lep, kotviace prvky).

  Tepelná izolácia je extrémne namáhaná v medzere plechu. Jej pevnosť by mala byť posúdená na prešlápnutie s  hľadom na rozmery vĺn plechu.

 

Ako podkladná vrstva  pri dvojvrstvom systéme sa kotví ROLLBASE .

Ako vrchná vrstva sa natavuje MINERAL ELASTOCENE, alebo MINERAL TRIARM DESIGN.

 

1.2. Pochôdzne strechy

Upravené povrchy plochých striech významným spôsobom prispievajú k využitiu strechy k rekreácii, odpočinku, komerčnému využitiu, k výstavným účelom,... .Ako vrchná vrstva sa natavuje izolácia s vysokou pevnosťou  a odolnosťou proti mechanickým poškodeniam ELASTOCENE.

Povrch je možné upraviť pomocou dlaždíc, z betónu, z asfaltbetónu,  alebo položiť mrazuvzdornú dlažbu na nastaviteľné terče.

Posledný prípad má výhodu v tom, že voda nevniká do vrstvy nad izoláciou,  a samotný podklad nie je narúšaný mrazom. Voda, pri tomto spôsobe   ukladania dlažby, stečie rovno pod dlažbu a po izoláci odtečie do vpustí, chrličov,...

Tepelná izolácia musí odolávať mechanickému tlaku podľa prevádzky na streche.

 

1.3. Vegetačné strechy

Zeleň na streche je dnes bežnou záležitosťou. Prináša rady výhod. Predovšetkým chráni povrch hydroizolácie proti účinkom slnečného žiarenia. Súvrstvie zeminy zmierňuje účinky tepelných ziskov v letnom období a zároveň upravuje prirodzenú vlhkosť vzduchu v okolí tým, že zadržuje zrážkovú vodu. Samotná vegetácia zachytáva prašnosť obsiahnutú v ovzduší, je prirodzeným prostredím pre život hmyzu a vtákov v mestskom prostredí, tlmí hlučnosť a pod.

  Zeleň na strechách sa delí na extezívnu a intenzívnu. Základná skladba strešného súvrstvia obsahuje vegetačný substrát v hrúbke a skladbe potrebného pre rast konkrétneho typu rastlín a doplnkové vrstvy, ktoré upravujú vlhkostný režim vegetačného substrátu.

 

Ako podkladná vrstva sa natavuje  ELASTOCENE alebo kotví PROTEADUO ROLLBASE.

Ako vrchná vrstva sa natavuje PROTEADUO DEFEND ANTIROOTS/H

 

1.4. Izolácia proti zemnej vlhkosti a radónu

Typ vrchnej vrstvy sa navrhuje podľa stavby samostatne. Izolácie môu byť realizované buď vnútorné    ( vaňové) alebo vonkajšie. Typy izolácie môžu byť ELASTOCENE alebo ARGO, ktorý je odolný voči radónu. Pri vonkajších izoláciach nie je nutná prímurovka, ale stačí drenážno-ochranná vrstva   PROTEFON.
 

1.5. Izolácia mostov – viď Technologický predpis zhotovenia hydroizolácie.

 

 
 
 

2, Materiály

 

2.1.Popis základných materiálov

2.1.1. INDEVER MOTORWAY  

 Penetračno adhézny náter na báze bituménu a rychlo schnúcich riedidiel, ktorý po nanesení na podklad zabezpečuje vysokú priľnavosť izolačného materiálu ( pásu). Náterová hmota musí obsahovať váhových cca 40 % suchého extraktu. Zaschnutie náteru ( odparenie riedidiel) je podľa povetrnostných podmienok 2-12 hodín.

 Práca s výrobkom podlieha bezpečnostným predpisom pre tento druh výrobku.

Vlastnosť

Zistená hodnota

Objemová hmotnosť pri 20 0C

1000 kg/m3

Bod lámavosti

-22,5 0C

Konzistencia s výtokovým pohárkom o priemere 4 pri 20 0C

21 s

Priľnavosť izolačnej vrstvy k podkladu (Mpa)

1,17

 

2.1.2. ELASTOCENE

Asfaltový hydroizolačný pás vyrobený zo zmesi destilovaných bituménov, elastomerov a polyolefinových kopolymérov, vystužený buď netkaným polyesterom alebo sklolaminátovou tkaninou. Je elastický a odolný, použitelný a ľahko spracovateľný v letných aj zimných mesiacoch. Má široké pole použitia, na izoláciu plochých striech, ako parozábrana,  izolácia základov, podláh,… .

Vlastnosť

Zistená hodnota

Plošná hmotnosť

4,00 kg/m2

Tržné zaťaženie (N/5cm) v pozdľžnom smere

                                       v priečnom reze

450

350

Ťažnosť (%) – pozdľžna

                    - priečna

45,0

45,0

Ohybnosť na trni 30 mm pri teplote

- 20 0C

Bod mäknutia asf.hmoty  ( 0C)

140,0

 

2.1.3. ARGO P ( MINERAL ARGO P)

Asfaltový hydroizolačný pás na báze APP spevnený netkaným polyesterom, ktorý je odolný proti hnilobe a mechanickému poškodeniu. Asfaltový pás sa používa na izoláciu plochých a sedlových striech, ako parozábrana, základov, podláh a podzemného potrubia. S výhodou sa používa aj ako izolácia proti radónu.

MINERAL ARGO P – sú pásy na vrchnej strane s posypom z bridlice v rôznych odtieňoch, ktorá hráni proti ÚV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Používa sa ako finálna vrstva strešného plášťa.

Vlastnosť

Zistená hodnota

Plošná hmotnosť

3,0 kg/m2

Tržné zaťaženie (N/5cm) v pozdľžnom smere

                                       v priečnom reze

400

300

Ťažnosť (%) – pozdľžna

                    - priečna

40,0

40,0

Ohybnosť na trni 30 mm pri teplote

0 0C

Bod mäknutia asf.hmoty  ( 0C)

140,0

 

2.1.4. PROTEADUO P 

           Viacvrstvová hydroizolačná lepenka vyrobená z vrchnej vrstvy elastomerického polymeru - bitumen APP, výstuž 200 g/m2 zloženého zo súvislej polyesterovej netkanej látky a zo sklenných vlákien odolných voči hnilobným procesom, ktoré sú nasiaknuté elastomerickým polymerom -  bitumenom SBS a spodnej vrstvy elastomerického polyméru - bitumenn SBS. Lepenky sú určené na izoláciu mostov, parkovísk a ciest a spľňajú všetky vynikajúce vlastnosti SBS materiálov (vynikajúca priľnavosť, vysoká životnosť, termoplastickosť) s vynikajúcimi vlastnosťami ataktik polypropylénových materiálov APP (vysoká odolnosť voči ÚV žiareniu a lepšia tepelná stabilita).

Pri izolácii INDEX PROTEADUO P je možné ako ochrannú vrstvu použiť modifikovaný liaty asfalt alebo modifikovaný  asfaltbetón. PROTEADUO P je možné zaťažiť teplotne do 270°C, pretože horná vrstva je modifikovaná APP.

Vlastnosť

Zistená hodnota

Hrúbka pásu

4 alebo 5 mm

Hmotnosť nosnej vložky

290,5

Tržné zaťaženie (N/5cm) v pozdľžnom smere

                                       v priečnom reze

638

651

Ťažnosť (%) – pozdľžna

                    - priečna

53,8

64,2

Ohybnosť pri  -10 0C

Bez trhlín

Nasiakavosť vodou po 30 dňoch pri 20 0C (%)

1,31

Nepriepustnosť 0,5 Mpa/24 hod.

Neprepúšťa

Bod mäknutia asf.hmoty  ( 0C)

152,4

Priľnavosť izolačnej vrstvy k  podkladu (Mpa)

0,57

Statické premostenie trhlín

Bez zmeny

 

2.1.5. TRIARM MINERAL DESIGN

Asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný  na hornej strane s farebným minerálnym posypom, ktorý umožňuje na streche vytvárať dekoratívny vzor v 4 farbách a v 9 základných vzoroch..

Vlastnosť

Zistená hodnota

Vystuženie

2 x netkaný polyester s vploženou sklennou rohožou

Plošná hmotnosť

4,5 kg/m2

Tržné zaťaženie (N/5cm) v pozdľžnom smere

                                       v priečnom reze

650

500

Ťažnosť (%) – pozdľžna

                    - priečna

45,0

50,0

Ohybnosť  na tŕni 30 mm pri teplote

-25 0C

Bod mäknutia asf.hmoty  ( 0C)

154,0

 

2.1.6. Špeciálne produkty

2.1.6.1.ROLLBASE - asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný APP s výstužou so sklennou rohožou, ktoré má na spodu polyesterové rúno vyvinutý špeciálne pre rôzne plochy a podklady ( debnenie, zhutnený štrkový násyp, tepelná izolácia,…). Polyesterové rúno pôsobí ako separačná klzná vrstva, neprilepí sa k podkladu, či to je drevo, štrk, polystyrén, nobasil. Jeho aplikácia závisí od podkladu, môžu to byť klince, kotviace prvky, alebo volne položený, V spojoch cca 80 mm sa spája natavením.

 2.1.6.2.PROTEADUO DEFEND ANTIROOTS - asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný APP s výstužou z netkaného polyesteru, vyvinutý špeciálne pre vegetačné strechy. Asfaltový pás je chemicky upravený proti prerastaniu koreňov. Protikoreňová odolnosť je daná prípravkom PREVENTOL B2, vmiešaním do bituménovej zmesi. Prísada v zmesi nemigruje, je vodou navyplaviteľná, neprechádza do pôdy a je odolná proti priamemu ohňu. Používa sa hlavne pre izoláciu zelených záhrad a terás, základov a podzemných konštrukcií.

2.1.6.3. FIRESTOP - asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný zmesou APP a SBS  obsahujúci modifikátory s nejedovatými prísadami proti šíreniu plameňa. Pás je vystužený netkaným polyesterom. Používa sa ako finálna nehorľavá vrstva strešného systému.

2.1.6.4. PERFOBASE - asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný zmesou APP a SBS, spevnený sklolaminátovou tkaninou, a je perforovaný kruhovými otvormi 40 mm. Používa sa ako separačná alebo mikroventilačná vrstva medzi jestujúce a nové hydroizolačné súvrstvie alebo na betónové dilatované podklady.

2.1.6.5. PROTEFON, PROTEFON TEX - drenážno ochranná tvrdená fólia vyrobená z HDPE a je určená na ochranu izolácie a oddrenážovanie zvislých a vodorovných hydroizolácii, na vegetačné strechy, na podlahy,..... Ako doplnok sú ukončovacie lišty a klince s podložkami.PROTEFON TEX obsahuje aj filtračnú vrstvu ( vegetačné strechy)

 

2.1.6.6. ALUSUN - asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný APP vystužený sklolaminátovou tkaninou a s hliníkovým povrchom. Používa sa ako  vrchná vrstva a na zhotovenie detailov.

2.1.6.7. COPERSUN- asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný APP vystužený sklolaminátovou tkaninou a s medenným  povrchom. Používa sa ako  vrchná vrstva, na zhotovenie detailov a realizáciu lemovania okrajov mostoviek, ako náhrada za lemovanie Cu plechom.                           

2.1.6.8. COVERCOL AB RAPID je dvojzložkový, ľahko miešateľný, dokonale priľne k podkladu. Je plastický, mrazuvzdorný, pri vytvrdzovaní sa nezmršťuje a je odolný poveternostným vplyvom. Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie, na nové i staré povrchy. Staré povrchy nie je potrebné odstraňovať jestvujúci povrch, ale aplikuje sa priamo na takýto povrch, čím vyrieši problém hydroizolácie a novej dlažby počas jedného dňa. Silné lepiace vlastnosti zaručujú bezpečné napojenie na akýkoľvek typ podlahy: keramickej, betónovej, kompozitného zloženia prírodný kameň,...

q       COVERCOL AB RAPID  je výrobok na hydroizoláciu a lepenie dlažby

q       COVERCOL AB RAPID  je ekonomický. Pracovný cyklus je krátky bez zbytočného blokovania pracoviska. Aplikácia je realizovaná počas jedného dňa bez nákladných demontáži

q       Výborná spracovateľnosť a dostatočná časová rezerva umožňuje optimálnu pokládku obkladov a dlažby

q       Vynikajúca ohybnosť, ktorá bráni tvorbe trhlín na podklade

Vysoko odolná voči mrznúcim/topiacim cyklom a voči chemickej agresii

 

 
 
 

3, Pracovné podmienky

3.2.Úprava povrchu podkladu

NOVOSTAVBA

Podklad nesmie mať nerovnosti, drsnosti a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť izoláciu počas jej ukladania. Musí byť po každej stránke čistý a suchý.

Pre zaistenie týchto požiadaviek treba vykonať nasledujúce činnosti:

-          odstrániť hmoty bez súdržnosti, vyčistiť zametaním

-          odstránenie snehu, ľadu,...

-          očistiť znečistené miesta od nafty a olejov

Hrbolatosť (nadmerná drsnosť) musí byť odstránená :

- buď ručným kladivom, alebo sekáčom, brúsnym kotúčom alebo frézou.

Všetky oceľové a kovové časti ( odvodňovače, ....) na ktoré sa má napojiť izolácia, musia byť zbavené hrdze.

JESTVUJÚCI STREŠNÝ PLÁŠŤ

Podklad musí byť suchý, zbavený prasklín, výdutí ( vyrezaním, vysušením a spätne zatavením). Napojenie na kovové alebo zliatinové prvky strešného plášťa musia byť zbavené jestvujúcej krytiny   ( v dôsledku napojenia novej hydroizolácie na podklad).

 
V situácii, že strešný plášť je vlhký, premočený, musí sa posúdiť, či sa hydroizolácia a tepelná izolácia musí odstrániť ( velké náklady na odvoz a poplatok na skládkach – berie sa ako toxický odpad), alebo stačí jestvujúci strešný plášť odvetrať samoťiažnymi komínkami.
Tak isto sa berú do úvahy jestvujúce klampiarske konštrukcie, či jestvujúce poškodené alebo skorodované treba vymeniť, alebo či stačí ich oprava s nutným antikoróznym náterom.

3.2.Skladovanie asfaltových hydroizolačných pásov

Skladovanie hydroizolačných materiálov má priamy vplyv na samotnú kvalitu aplikácie daného materiálu.

Penetračné nátery, tekuté asfaltové tmely, asfaltové lepidlá a silikóny treba skladovať v miestnostiach  s teplotou nad 5 oC.

Samotné asfaltové pásy nie sú náchylné na teplotu, ale na samotné uskladnenie. Musia byť ukladané zvislo, pretože pri uložení vodorovne, by mohlo dôjsť k poškodeniu asfaltovej hmoty a samotnej výstuže. 

3.3.Klimatické podmienky

Izolačné práce sa môžu vykonávať len za sucha, nesmú sa realizovať za dažďa, mokra alebo pri tvorbe rosy. Podklad musí byť suchý.

Penetračno adhézny náter INDEVER MOTORWAYS sa môže aplikovať len za teploty ovzdušia nad +5 0C. Pásová hydroizolácia sa môže aplikovať len za teploty ovzdušia nad +3 0C.

     

 
 
 

4, Pracovné pomôcky a náradie

Pre kvalitnú aplikáciu jednotlivých vrstiev izolačného súvrstvia je nutné používať aj kvalitné náradie. Jedna pracovná skupina má k dispozícii  okrem osobných ochranných pomôcok (rukavice s manžetami, pokrývky hlavy, pracovná obuv s hladkou podrážkou, izolatérsky nožík, špachtľa) aj náradie pre aplikáciu penetračno adhézneho náteru:

- metly a priemyselné vysavače na kvalitné vyčistenie povrchu strechy.

- 6 ks stierok o šírke  min. 400 mm, ploché štetce a technický benzín

Pre samotnú realizáciu hyroizolácie asfaltových pásov natavovaním má pracovná skupina k dispozícii:

- 12 ks PB flaše o obsahu 35 kg

- 2 ks PB flaše o obsahu 10 kg

- 6 ks redukčné ventily

- 6 ks jednohorák s priemerom 65 mm s 600 mm rúčkou ( plocha strechy)

- 6 ks jednohorák s priemerom 55 mm s 600 mm rúčkou ( plocha strechy)

 -6 ks jednohorák s priemerom 65 mm s 100 mm rúčkou ( detaily)

 
 
 

5, Pracovné postupy

5.1. Realizácia

Pracovníci sú školení priamo u výrobcu, t.j. INDEX, Verona - Taliansko, a sú držiteľmi aplikačného certifikátu, ktorý ich oprávňuje realizovať práce s daným materiálom - viď príloha.

5.1.1.Penetračno adhézny náter  INDEVER MOTORWAYS

Tento produkt sa nanáša pri teplote min. +5 OC stierkami v množstve 350 g/m2, podľa návodu výrobcu.

 Produkt je dodávaný v pohotovostnom stave a netreba ho upravovať ( miešať, riediť a pod.).

 Nanášanie sa vykonáva na suchý podklad aby náter vnikol do všetkých pórov  a nesmie vytvárať vrstvu.

 Nanášanie na mokrú plochu je zakázané!

 Náter musí pokrývať celú plochu, prípadne nenatreté plochy treba natrieť.

 Pokiaľ náter nie je perfektne zaschnutý , akýkoľvek presun po napenetrovanom povrchu je zakázaný.

 

5.1.2.Tepelná izolácia.

Tepelná izolácia sa kladie buď do lepidla, ktoré sa nanáša bodovo ( cca 5 bodov/m2) alebo mechanický kotvením s podložkami. Pri pokládke tepelnej izolácie s povrchom  zo živičnou krytinou ( Nobasid, Polsid,..), treba dodržiavať tiež spády strechy. Presahujúce pásy o šírke cca 10 cm sa následne pritavia na susednú dosku tepelnej izolácie. Dosky tepelnej izolácie sa kladú vedla seba s posunom jednej polovice dosky, z dôvodu previazanosti tepelnoizolačnej vrstvy.

 

5.1.3.NAIP

Hydroizolačnú vrstvu možno klásť len na suchý vopred  napenetrovaný a upravený povrch pri teplote ovzdušia min. +3 OC . Tieto pásy sa sa lepia po celej ploche na podklad pomocou propán-butánových horákov.

5.1.3.1. Vodorovná plocha

Hydroizolačné pásy musia  byť  ukladané tak, aby v každom prípade boli rešpektované odtokové pomery strechy.

Spoje a prekrývanie hydroizolačných pásov.
Pri atikách ( hlavne pri novostavbách) sa izolácia nataví až na vodorovnú plochu atiky. Pri vyšších zvislých stenách ( izolácie proti zemnej vlhkosti) sa samotná hydroizolácia kotví samona-rážacími vrutmi v spojoch izolácie cca po 30 cm.
Možnosti ukončenia izolácie na zvislej ploche

Pri pevnom zvislom podklade za izolácia celopločne nataví a vrch izolácie sa prešpachtluje.

5.2.Zhotovenie detailov

5.2.1. Všeobecne
U detailov na danom objekte - odvodňovače, chrliče, ukončenie izolácie na zvislej stene, ukončenie na lemovaní strechy,..... je nutné klásť dôraz na odstránenie výstupkov a prípadnej hrdze na kovových častiach, samotné kvalitné napanetrovanie podkladu. Pri realizácii detailov treba dbať na kvalitu už pri samotnom vyrezávaní izolácie na dané detaily, na skosenie izolácie aby sa nevytvárali bodové viacnásobné navrstvenia izolácie. Pri napájaní na oplechovanie, zosilnenie kútov a rohov sa daný detail zosiľňuje pásom o šírke 250 mm, čím vznikne vlastne dvojrstvá izolácia. Pri samotnej realizácii detailov treba rešpektovať smer stekania vody
 
 
 
 

6, Kontrola kvality

6.1. Penetračno adhézny náter za studena

Overuje sa či náter pokrýva celú plochu bez zvyšku.

Akákoľvek doprava po impregnovanom podklade ja zakázaná do úplného vyschnutia náteru.

V priebehu realizácie sa kontroluje a overuje :

n     značenie obalu, dátum výroby, záručné lehoty

n     teplota ovzdušia a vlhkosť vzduchu

n     celistvosť náteru pohľadom

n     dodržanie množstva penetračného náteru na plošnú jednotku

 

6.2. Hydroizolačná vrstva

Overuje sa dobré prekrytie celej izolovanej plochy a celoplošné natavenie izolačnej vrstvy na podklad.

V prebehu prác sa kontroluje:

n     technické údaje na obaloch, datum výroby, spôsob skladovania

n     priebežná kontrola spojov po ukončení prác každý deň

n     priebežná kontrola vykonávania prác ( presahy, skosenie rohov pri stykoch, ...atď)  

 

 
 
 

7, Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pracovníci majú každý rok školenie BOZP súčasne s overením znalostí pracovníkov, v zmysle paragrafu 9, odst. 2, písmena a/Vyhláška SÚBP č.374/1990 Zb.zákonov 14. Preskúšavaní sú z nasledujúcich predpisov:

1.   Zákonník práce v znení Zák.č.451/1992 Zb. - povinnosti pracovníkov, odškodnenie pracovníkov za pracovný úraz

2.   Zák. Č. 46/1989 Zb. Ochrana pred alkoholizmom a inými toxikomániami

3.   Zák. Č. 174/1968 o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v náväznosti na Zák.č. 256/1994 Z.z.

4.   Vyhl. SÚBP č.111/1975 Zb. V znení novely Zb. Vyhl. SÚBP č.483/1990 Zb. O evidencii a registrácii pracovných úrazov - pracovný úraz, druhy úrazov, nahlasovanie, porucha techn. Zariadení, havária

5.   Vyhl. SÚBP č. 51/1978 Zb. O odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - obsluha el.zariadení oboznámenými pracovníkmi a odborné predpisy z oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení

6.   Vyhl. SÚBP č.374/1990 Zb. - bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, paragrafy č. 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 47-61, 85, 86, 92.

7.   STN  832611 - ochranné pásy a postroje

8.   STN 343500 - prvá pomoc pri úrazoch elektrikou

 

 
 
 

8, Preberanie prác

8.1. Odovzdanie staveniska:

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko 5 dní pred  zmluvným nástupom.                                         

- O odovzdaní pracoviska sa spíše zápisnica.                                                                                                  

Pred zahájením prác vyzve objednávateľ zhotoviteľa  k prevzatiu staveniska a určí zodpovedného pracovníka,  s ktorým bude zhotoviteľ spolupracovať pri zhotovení diela.

8.2.Odovzdanie diela

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi.                                                                                                                                                

- Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo ukončené v súlade  s projektom a podmienkami uvedenými v tomto predpise.                                                                                                                                                

- Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odpratať zo  staveniska všetky zvyšky svojich materiálov a očistiť ním  znečistené priestory.                                                                                                                        

- Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť  diela na odovzdanie po jeho ukončení.               

 - K odovzdávaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- doklady o kvalite, t.j. certifikát                                                                                                                        

- stavebný denník                                                                                                                                               

O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní  a prebratí.

 

 
 
 

9, Súvisiace normy, predpisy a podklady

Technologický postup aplikácie hydroizolácii , INDEX Taliansko 1998

Záverečné protokoly č.70/1497/225 17/98, č.70/7712/225 17/97, č. 70/5005/220 17/96, č. 70/5006/220 17/96 vydaný TSÚS v Bratislave

STN 73 1901, Navrhovanie striech

STN 73 0542, Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov

STN 73 3610, Klampiarske práce stavebné