MOSTNÉ  KONŠTRUKCIE

technologický predpis realizácie  hydroizolácie

 

IZODOM spol. s r.o., ul. Žabinská 40, 911 05 Trenčín

E-mail: izodom@izodom.sk

www.izodom.sk

Tel.: 032/640 16 42, Fax.: 032/640 16 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1, Skladba izolačného súvrstvia

2, Materiály

2.1.Popis použitých materiálov

2.2.Kvalitatívne parametre materiálov

3.Pracovné podmienky

3.1.Úprava povrchu podkladu

3.2.Ochrana izolácie pri realizácii

3.3.Klimatické podmienky

4, Pracovné pomôcky a náradie

5, Pracovné postupy

5.1.Realizácia

5.1.1.Penetračno adhézny náter

5.1.2.NAIP

5.2.1.Zhotovenie detailov

5.2.2.Zhotovenie ochrany hydroizolácie

6, Kontrola kvality

7, Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

8, Preberanie prác

9, Súvisiace normy, predpisy a podklady

10, Detaily

 
 
 
 

1, Skladba izolačného súvrstvia

Vychádza z viacročných skúseností z aplikácii fy INDEX a realizácii vykonaných na Slovensku.

Doporučená skladba izolačného súvrstvia:

- AKM S I

- ABS modif. ( LA modif.)

- izolačná vrstva NAIP jednovrstvový  PROTEADUO P

- penetračno adhézny náter INDEVER MOTORWAY

 
 
 

2, Materiály

2.1.Popis použitých materiálov

2.1.1. Penetračno adhézny náter za studena   -  INDEVER MOTORWAY  od fy INDEX

 Je to produkt na báze bituménu a rychlo schnúcich riedidiel, ktorý po nanesení na podklad zabezpečuje vysokú priľnavosť izolačného materiálu ( pásu). Náterová hmota musí obsahovať váhových cca 40 % suchého extraktu. Zaschnutie náteru ( odparenie riedidiel) je podľa povetrnostných podmienok 2-12 hodín.

 Práca s výrobkom podlieha bezpečnostným predpisom pre tento druh výrobku.

2.1.2. Izolačná vrstva - PROTEADUO P  od fy INDEX

           Viacvrstvová hydroizolačná lepenka vyrobená z vrchnej vrstvy elastomerického polymeru - bitumen APP, výstuha 200 g/m2 zloženého zo súvislej polyesterovej netkanej látky a zo sklenných vlákien odolných voši hnilobným procesom, ktoré sú nasiaknuté elastomerickým polymerom -  bitumenom SBS a spodnej vrstvy elastomerického polyméru - bitumen SBS. Lepenky sú určené na izoláciu mostov, parkovísk a ciest a spľňajú všetky vynikajúce vlastnosti SBS materiálov (vynikajúca priľnavosť, vysoká životnosť, termoplastickosť) s vynikajúcimi vlastnosťami ataktik polypropylénových materiálov APP (vysoká odolnosť voči ÚV žiareniu a lepšia tepelná stabilita).

Pri izolácii INDEX PROTEADUO P je možné ako ochrannú vrstvu použiť modifikovaný liaty asfalt alebo modifikovaný  asfaltbetón. PROTEADUO P je možné zaťažiť teplotne do 270°C, pretože horná vrstva je modifikovaná APP.

2.2.         Kvalitatívne parametre materiálov :

Na základe správy o certifikácii preukázania zhody č.C04/00/0858/A5.4/CK zo dňa 10.7.2001 vydaného  TSÚS v Bratislave, pobočka Košice pre asfaltový modifikovaný izolačný pás PROTEADUO P5

Vlastnosť

Kritérium a predpis pre určenie zhody STN 736242

Zistená porovnávacia hodnota

Hrúbka jednoho pásu

min. 4,5 mm

5,03 mm

Hmotnosť nosnej vložky

min. 180

290,5

Tržné zaťaženie (N/5cm) v pozdľžnom smere

                                       v priečnom reze

min. 600

min. 600

638

651

Ťažnosť (%) - pozdľžna

                    - priečna

min. 30

min. 30

53,8

64,2

Ohybnosť pri  -10 0C

bez trhlín

bez trhlín

Nasiakavosť vodou po 30 dňoch pri 20 0C (%)

max. 2,5

1,31

Nepriepustnosť 0,5 Mpa/24 hod.

Neprepúšťa

neprepúšťa

Bod mäknutia asf.hmoty  ( 0C)

min. 110

152,4

Priľnavosť izolačnej vrstvy k  podkladu (Mpa) pri +230C

min. 0,4

0,57

Statické premostenie trhlín

min. 2 mm, bez zmeny

bez zmeny

 

Penetračno adhézny náter INDEVER MOTORWAYS

Vlastnosť

Kritérium a predpis pre určenie zhody STN 736242

Zistená porovnávacia hodnota

Objemová hmotnosť pri 20 0C

900 kg/m3 - 1000 kg/m3

1000 kg/m3

Bod lámavosti

max. -20 0C

 -22,5 0C

Konzistencia s výtokovým pohárkom o priemere 4 pri 20 0C                          

max. 25 s

21 s

Priľnavosť izolačnej vrstvy k  podkladu (Mpa)

 min. 0,4 pri 23 0C

1,17

 

 
 
 

3, Pracovné podmienky

3.1.Úprava povrchu podkladu

Podklad nesmie mať nerovnosti, drsnosti a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť izoláciu počas jej ukladania. Musí byť po každej stránke čistý a suchý max . 4 % hmotnosti neviazanej vody ( v povrchovej vrstve 20 mm)

Nerovnosť povrchu dľa STN 736242, max. 8 mm merané v ľubovolnom smere pod latou o dľžke 2 m.

 Pre zaistenie týchto požiadaviek treba vykonať nasledujúce činnosti:

- odstrániť hmoty bez súdržnosti ( hlinu, íly, poškodené časti betónu, atď.)

- vyčistiť zametaním, vypláchnutím, odsaním, a v prípade potreby umytím tlakovou vodou

- očistiť znečistené miesta od nafty a olejov ( odmastením a obrúsením, prípadne opieskovaním)

- odstrániť tvrdé materiály ( zostatky po injektáži a pod.)

 V prípade, že niektoré hmoty by nemohli byť odstránené, môže byť predpísané pieskovanie alebo brokovanie.

 Hrbolatosť (nadmerná drsnosť) musí byť odstránená :

- buď ručným kladivom, alebo sekáčom, brúsnym kotúčom alebo pomocou frézy.

Vyplnenie otvorov rôzneho pôvodu (umiestnenie patiek a pod.), musí byť vykonané vyspravením stavebnými hmotami. Za týmto účelom upravená plocha bude starostlivo zarovnaná a zvyšky malty celkom odstránené.

Všetky oceľové a kovové časti ( odvodňovače, mostné uzávery) na ktoré sa má napojiť izolácia, musia byť zbavené hrdze.

3.2. Ochrana izolácie pri realizácii

3.2.1. Všeobecne

Akákoľvek doprava stavebných strojov a zariadení ( okrem prostriedkov, ktorými je samotná izolácia zhotovovaná) a „linky“ ( finišer a zasobovacie vozidlo), po zrealizovaných vrstvách izolačného súvrstvia je zakázaná. Horeuvené vozidlá môžu prechádzať iba priamo, akékoľvek otáčanie na izolácii je zakázané.

V prípade poruchy, alebo dlhšej prestávky finišer musí byť odsunutý, aby nedošlo k poškodeniu alebo k prehriatiu izolácie.

 Počas realizácie až po odovzdanie izolačného súvrstvia je zakázaná akákoľvek činnosť pracovníkov iných organizácii s výnimkou stavebného dozoru a pracovníkov zabezpečujúci kvalitu.

Všetky vrstvy ( aj betónovú vyrovnávaciu vrstvu) treba chrániť proti chemickému poškodeniu odkvapávajucím olejom, riedidlami, pohonnými látkami, a pod..

Pri ochrannej vrstve z ABS modif. ( vozovka) je nutná realizácia do 10 dní po ukončení hydroizolačných prác.

Pri ochrannej vrstve z LA modif. ( chodník) je nutná  realizácia do 7 dní po ukončení hydroizolačných prác.

3.2.2. Pod rímsami

Ochrana izolácie pri rímsach sa realizuje buď pieskocementovým poterom v hrúbke  cca 3 cm, alebo asfaltovým pásom s posypom z minerálnej bridlice, ktorú chráni mechanicky a proti prepáleniu izolácie pri montáži samotných ríms. Ochrana z asfaltových pásov sa natavuje bodovo, ale s vyriešením všetkých detailov ( ako u samotnej izolácie mostovky) s volným presahom cca 20 cm, ktorý sa po montáži odreže - reže sa iba to, čo ostáva ako presah spod rímsy, aby sa mohla izolácia mostovky (PROTEADUO) napojiť na izoláciu pod rímsami.

3.3.Klimatické podmienky

Izolačné práce sa môžu vykonávať len za sucha, nesmú sa realizovať za dažďa, mokra alebo pri tvorbe rosy. Betónový podklad musí byť suchý a nesmie obsahovať viac ako 4 % hmotnosti neviazanej vody.

Penetračno adhézny náter INDEVER MOTORWAYS sa môže aplikovať len za teploty ovzdušia nad +5 0C. Pásová hydroizolácia sa môže aplikovať len za teploty ovzdušia nad +3 0C

 

 
 
 

4, Pracovné pomôcky a náradie

Pre kvalitnú aplikáciu jednotlivých vrstiev izolačného súvrstvia je nutné používať aj kvalitné náradie. Jedna pracovná skupina má k dispozícii  okrem osobných ochranných pomôcok (rukavice s manžetami, pokrývky hlavy, pracovná obuv s hladkou podrážkou, izolatérsky nožík, špachtľa) aj náradie pre aplikáciu penetračno adhézneho náteru:

- metly a priemyselné vysavače na kvalitné vyčistenie povrchu mostovky

- 6 ks stierok o šírke  min. 400 mm, ploché štetce a technický benzín

Pre samotnú realizáciu hyroizolácie asfaltových pásov natavovaním má pracovná skupina k dispozícii:

- 12 ks PB flaše o obsahu 35 kg

- 2 ks PB flaše o obsahu 10 kg

- 6 ks redukčné ventily

- 6 ks jednohorák s priemerom 65 mm s 600 mm rúčkou ( plocha vozovky)

- 6 ks jednohorák s priemerom 55 mm s 600 mm rúčkou ( plocha vozovky)

 -6 ks jednohorák s priemerom 65 mm s 100 mm rúčkou ( detaily)

 

 
 
 

5. Pracovné postupy

5.1           .Realizácia

Pracovníci sú školení priamo u výrobcu, t.j. fy INDEX, Verona - Taliansko, a sú držiteľmi aplikačného certifikátu, ktorý ich oprávňuje realizovať práce s daným materiálom.

5.1.1.Penetračno adhézny náter  INDEVER MOTORWAYS

Tento produkt sa nanáša pri teplote min. +5 OC stierkami v množstve 350 g/m2, podľa návodu výrobcu.

 Produkt je dodávaný v pohotovostnom stave a netreba ho upravovať ( miešať, riediť a pod.).

 Nanášanie sa vykonáva na suchý podklad aby náter vnikol do všetkých pórov  a nesmie vytvárať vrstvu.

 Nanášanie na mokrú plochu je zakázané!

 Náter musí pokrývať celú plochu, prípadne nenatreté plochy treba natrieť.

 Pokiaľ náter nie je perfektne zaschnutý , akákoľvek doprava po napenetrovanom povrchu podklade je zakázaná.

5.1.2.NAIP PROTEADUO

Hydroizolačnú vrstvu možno klásť len na suchý vopred napenetrovaný povrch vyrovnávacieho betónu pri teplote ovzdušia min. +3 OC . Tieto pásy sa sa lepia po celej ploche na podklad pomocou propán-butánových horákov.

 U cestných mostov, musia byť pásy ukladané pozdĺžne t.j. paralelne s osou diela. V každom prípade musia byť rešpektované odtokové pomery diela.

Akákoľvek doprava stavebných strojov a zariadení ( okrem prostriedkov, ktorými je samotná izolácia zhotovovaná), okrem „linky“   ( finišer a zasobovacie vozidlo) po zrealizovaných vrstvách izolačného súvrstvia je zakázaná.

 

5.2.Zhotovenie detailov

5.2.1. Všeobecne

U detailov na danom objekte - odvodňovače, ukončenie izolácie na nábehu vozovka-chodník, ukončenie na mostnon závere, kotviace železá pre zvodidlo a zábradlie, je nutné klásť dôraz na odstránenie výstupkov a prípadnej hrdze na kovových častiach, samotné kvalitné napanetrovanie betónového  podkladu pri styku s kovovými časťami ako aj samotných kovových častí. Pri samotnej realizácii izolácie rešpektovať už zrealizované práce ( náter zábradlia,...) aby nedošlo pri práci s ohňom k poškodeniu. Pri realizácii detailov treba dbať na kvalitu už pri samotnom vyrezávaní izolácie na dané detaily, na skosenie izolácie aby sa nevytvárali bodové viacnásobné navrstvenia izolácie. Pri ukončení izolácie na nábehu vozovka - chodník sa daný detail zosiľňuje pásom o šírke 250 mm, čím vznikne vlastne dvojvrstvá izolácia. Táto dvojvrstvá izolácia bude realizovaná pri každom riešní detailu - viď príloha.

Pri samotnej realizácii detailov treba rešpektovať smer stekania vody

5.2.1.Odkvapové lemovanie mostovky

Odkvapové lemovanie mostovky sa realizuje z medenných plechov, ktoré sú ukotvené nastrelením klincami HILTI, dľžky 27 mm (v prípade kotvenia do železnej konštrukcie 22 mm). Napojenie oplechovania mostovky na samotnú mostovku sa realizuje s pásom  PROTEADUO o šírke 250 mm, z dôvodu rôznej tepelnej rozťažnosti Cu plechu a betónového podkladu.

 5.3.Zhotovenie ochrany hydroizolácie

Pre samotnú realizáciu doporučujeme pokladať ochrannú vrstvu v ranných hodinách, v horúcich dňoch max. do jedenástej hodiny (presnejšie v TP pre živyčný kryt).

5.3.1. Ochranná vrstva na chodníku z modifikovaného liateho asfaltu

Ochranná vrstva sa robí ručne, spôsobom bežným pre liate asfalty.

5.3.2.Ochranná vrstva na vozovke z modifikovaného asfaltbetón

 Asfaltbetón musí byť pokladaný pri teplote cca 160oC ( Táto teplota je určená samostatným TP pre živičné kryty). Minimálna hrúbka po zhutnení musí byť 30 mm. Pokládka bude realizovaná finišerom za podmienky, že finišer i zásobovacie vozidlá sú vybavené nízkotlakovými pneumatikami. Vodiace kolesá môžu byť plnogumové. Pásový finišer i keď by mal nejakú ochranu pásov,  nesmie byť použitý.

Pojazd po stavenisku je povolený len pre „linku“ ( t.j. finišer a zásobovacie vozidlo). Dodávateľ teda musí vybudovať mimo diela manevrovací priestor pre stroje. Pred vjazdom na izoláciu musia byť skontrolované kolesá, aby nemali v drážkach zachytené kamene, alebo iný materiál, ktorý by mohol poškodiť alebo znečistiť izoláciu. Tieto musia byť odstránené pred vjazdom na mostovku.

Dodávateľ musí taktiež overiovať, či nastavenie finišera zohľadňuje nedokonalosti nivelety plochy mosta ( nerovnosť, pozdľžny a priečny sklon mosta apod.), aby v každom bode dosiahol minimálnu hrúbku.

 

 
 
 

6, Kontrola kvality

6.1. Penetračno adhézny náter za studena

Overuje sa či náter pokrýva celú plochu bez zvyšku.

Akákoľvek doprava po impregnovanom podklade ja zakázaná do úplného vyschnutia náteru.

V priebehu realizácie sa kontroluje a overuje :

n     značenie obalu, dátum výroby, záručné lehoty

n     teplota ovzdušia, mostovky a vlhkosť vzduchu, meranie 2 x denne

n     celistvosť náteru pohľadom

n     dodržanie množstva penetračného náteru na plošnú jednotku

n     priľnavosť k podkladu pri +8°C  -  0,7 MPa

                                          pri +23°C -  0,4 Mpa

Podľa STN 736242 stanovuje horeuvedené skúšky  najmenej z každých 500 l hmoty alebo z ucelenej dodávky.

6.2. Hydroizolačná vrstva

Overuje sa dobré prekrytie celej izolovanej plochy a celoplošné natavenie izolačnej vrstvy na podklad.

V prebehu prác sa kontroluje:

n     technické údaje na obaloch, datum výroby, spôsob skladovania

n     priebežná kontrola poklepom po ukončení prác každý deň

n     priebežná kontrola vykonávania prác ( presahy, skosenie rohov pri stykoch, vytečenie asfaltu,...atď)

n     priľnavosť k podkladu, pri +8°C  -  0,7 MPa

                                          pri +23°C -  0,4 MPa

Počet odtrhových skúšok  podľa STN 736242, čl. 5.3.4.1., bod 1,2 a 3.

Minimálne 3 skúšky na 500 m2, 5 skúšok na 1000 m2 izolačnej vrstvy a minimálne 3 skúšky na každých daľších 1000 m2 izolačnej vrstvy.

Odtrhové skúšky hydroizolácie vyhovejú, pokiaľ priemerná hodnota ( aritmetický priemer) zistená pri všetkých skúškach je rovná alebo väčšia ako hodnota požadovaná a zároveň max. 20 % všetkých nameraných hodnôt je menších ako požadovaná hodnota. Pevnosť vyhovie, ak žiadna z nameraných hodnôt nie je menšia ako 80 % požadovanej hodnoty.

 

 
 
 

7, Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pracovníci majú každý rok školenie BOZP súčasne s overením znalostí pracovníkov, v zmysle paragrafu 9, odst. 2, písmena a/Vyhláška SÚBP č.374/1990 Zb.zákonov 14. Preskúšavaní sú z nasledujúcich predpisov:

1.   Zákonník práce v znení Zák.č.451/1992 Zb. - povinnosti pracovníkov, odškodnenie pracovníkov za pracovný úraz

2.   Zák. Č. 46/1989 Zb. Ochrana pred alkoholizmom a inými toxikomániami

3.   Zák. Č. 174/1968 o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v náväznosti na Zák.č. 256/1994 Z.z.

4.   Vyhl. SÚBP č.111/1975 Zb. V znení novely Zb. Vyhl. SÚBP č.483/1990 Zb. O evidencii a registrácii pracovných úrazov - pracovný úraz, druhy úrazov, nahlasovanie, porucha techn. Zariadení, havária

Vyhl. SÚBP č. 51/1978 Zb. O odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - obsluha el.zariadení oboznámenými pracovníkmi a odborné predpisy z oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení