Rez:     
Popis realizácie : 
-
vyčistenie strešného plášťa od všetkých nečistôt
-
voľné položenie dosiek z PPS  o hr. 100 mm
-
vyspádovanie podkladu tepelnoizolačnou hmotou Polybetón o pr. hr. 300 mm ( min. 280 mm)
-
ukotvenie podkladnej vrstvy
-
zosilnenie prestupov cez strechu ( atika, strojovňa, svetlík, vetracia šachta,....) izolačným
pásom PROTEADUO o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu
-
vyspravenie vpustí natavením ( v rozpočte bod C strana 9)
-
osadenie samotiažnych odvetracích komínkov po štvorcoch 6 x 6 m (nie je súčasťou
rozpočtu) 
-
prekrytie prestupov cez strechu pásom  s presahom na vodorovnú plochu cca 200 mm (nie je
súčasťou rozpočtu)
vrchná vrstva s minerálnym posypom
podkladná vrstva kotvená 
tepelnoizolačná hmota Polybetón – vyspádovaná pr. hr. 100 mm
dosky z PPS hr. 100 mm, volne položená
betónový podklad
3. Izolácia na betónový podklad so zateplením Polybetónom, R=3