Rez:     
Popis realizácie : 
-
oprava krytiny - vyrezanie výdutí s následným vysušením, zarovnanie podkladu asfaltovým
pásom natavením
-
vyčistenie strešného plášťa od všetkých nečistôt
-
aplikácia penetračného náteru na vodorovnú plochu ( cca 0,3 l/m2) a na zvislú plochu ( cca
0,5 l/m2) pri 1
-
pri 2 bodové nalepenie lepidlom tepelnú izoláciu  o hr. 50 mm
-
zosilnenie prestupov cez strechu ( atika, strojovňa, svetlík, vetracia šachta ....) izolačným
pásom PROTEADUO o šírke 250 mm (  nie je súčasťou rozpočtu)
-
pri 2 ukotvenie podkladnej vrstvy 
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu 
-
vyspravenie vpustí natavením (nie je súèasťou rozpočtu)
-
osadenie samotiažnych odvetracích komínkov po štvorcoch cca 6 x 6 (nie je súčasťou
rozpočtu)
-
prekrytie prestupov cez strechu pásom s presahom na vodorovnú plochu cca 200 mm (nie je
súčasťou rozpočtu)
 
vrchná vrstva 
podkladná vrstva -  kotvená iba pri 2
tepelná izolácia  hr. 50 mm, nalepená bodovo ( cca 5 bodov/m2) iba pri 2
penetračný náter - iba pri 2
jestvujúci strešný plášť
Jestvujúca výduť vyrezaná,
vysušená a vyspravená
asfaltovým pásom
1 + 2 Rekonštrukcia jestvujúcej hydroizolácie, bez a so zateplením